Jak zostać klientem?

1. Należy wypełnić Wniosek o wydanie warunków technicznych w Biurze Obsługi Klienta, lub pobrać druk wniosku ze strony internetowej ZKGZ i wypełniony dostarczyć do Biura Obsługi Klienta

Do w/w wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty:

- aktualny odpis z księgi wieczystej, której wniosek dotyczy,
- aktualną mapę dla celów informacyjnych bądź aktualną mapę zasadniczą w skali 1:500 do celów projektowych, sporządzonej przez uprawnionego geodetę.

Wydanie warunków technicznych jest nieodpłatne.

2. Po uzyskaniu technicznych warunków przyłączenia do sieci wod-kan-deszcz należy zlecić wykonanie projektu technicznego branży sanitarnej przyłączy wod-kan-deszcz (projekt musi wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia w zakresie sieci i instalacji sanitarnych).

3. Opracowany projekt techniczny przyłączy należy dostarczyć do ZKGZ w celu jego uzgodnienia.

Uzgodnienie ma na celu sprawdzenie zgodności wykonanego projektu technicznego z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, przepisami prawa, Polskimi Normami.
Uzgodnienie dokumentacji jest odpłatne według cennika dostępnego w Biurze Obsługi Klienta ZKGZ

4. Po uzgodnieniu projektu technicznego przez ZKGZ można przystąpić do wykonania przyłączy.

UWAGA !!!
W przypadku nie przystąpienia do realizacji robót, warunki wydane przez ZKGZ tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wystawienia.
Wykonanie przyłączy należy zlecić uprawnionej firmie.

5. O zamiarze wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego należy złożyć do ZKGZ pisemne zawiadomienie (z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem).

6. Nowo wybudowane przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne należy zgłosić w ZKGZ do odbioru technicznego w stanie odkrytym. Po dokonaniu odbioru przyłączy przez ZKGZ w stanie odkrytym, można przystąpić do jego zasypania.

7. Przed rozpoczęciem korzystania z wykonanego przyłącza należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta w celu ustalenia terminu montażu wodomierza. ZKGZ dostarcza i montuje wodomierz główny na własny koszt.

8. Przed montażem wodomierza przez ZKGZ należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta w celu złożenia wniosku o zawarcie umowy. Druk wniosku o zawarcie umowy można wypełnić na miejscu lub pobrać ze strony internetowej i złożyć wypełniony w Biurze Obsługi Klienta.

Do w/w wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty:
- aktualny odpis z księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości
(wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku), lub inny dokument uprawniający do zawarcia umowy - pełnomocnictwo, umowa najmu i inne)
- umowa dzierżawy
- pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie dla osoby upoważnionej do
zawarcia umowy
- Wyciąg z KRS lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności
gospodarczej

9. Podpisanie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.

Umowa na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków (po uprzednim wypełnieniu wniosku).

10. Pobór wody może nastąpić po zamontowaniu wodomierza, dostarczeniu nam pozytywnego wyniku z badania bakteriologicznego wody i spisaniu umowy na dostarczenie wody.

11. Po zawarciu umowy należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta w celu dokonania odbioru końcowego przyłączy.

Do odbioru końcowego przyłączy inwestor winien przedłożyć następujące dokumenty:
- projekt budowlany
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
- protokół próby szczelności
- protokół kontroli jakości wykonanych robót w stanie odkrytym.

12. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta ZKGZ lub telefonicznie pod nr telefonu 58 588 42 73

 
 
 
 

Zakład Komunalny Gminy Zblewo, ul. Pinczyńska 40, 83-210 Zblewo
tel./fax: 58 588 42 73 | kom. 513 027 950 | e-mail: komunalny.zblewo@wp.pl

Copyright © Zakład Komunalny Gminy Zblewo